Menu
NEWS & ACTIVITIES

โครงการเพิ่มความรู้เกษตรกร เรื่อง "เพิ่มข้าว เพิ่มผลผลิตข้าวไทย" จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี

     สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมจัดนิทรรศการโครงการเพิ่มความรู้เกษตรกร เรื่อง "เพิ่มข้าว เพิ่มผลผลิตข้าวไทย" ซึ่งจัดโดย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี โดยมี รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธาน

     และในโอกาสดังกล่าว สมาคมฯ โดย นายธเนศ ปิงสุทธิวงศ์ ประธานฝ่ายวิชาการ ได้มอบของที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปี แด่ รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดี และ นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ นายกสมาคมเกษตรปลอดภัย อีกทั้งมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรผู้โชคดี จำนวน 10 รางวัล

     และในโอกาสนี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณ บจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์ ที่ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อเป็นของที่ระลึกร่วมกับสมุดโน๊คของสมาคมฯ มอบให้แก่เกษตรกร จำนวน 500 ราย
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
BACK