Menu
ABOUT US
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 25
 
นายวีรพล นิยมไทย 
ที่ปรึกษา
 

นางสุวรรณี ประเทืองสิทธิ์
ที่ปรึกษา
 


นายชุมพล ดิเรกวัฒนชัย
ที่ปรึกษา
 
 
นายสมชาย วุฒิพรผาติ
ที่ปรึกษา
 


นายธเนศ ปิงสุทธิวงศ์
ประธาน
 


นายศุภรัตน์ แต่รุ่งเรือง
รองประธาน


นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
รองประธาน


นายไพฑูรย์ ติโลกวิชัย
รองประธาน

นายวชิรศักดิ์ อรรจนานนท์
รองประธาน
 
 

นายเริงชัย ต้นตระกูลชาญชัย
กรรมการ
 

นายดำรง ประชาศิริสกุล
กรรมการ
 

นายสุกิจ ศีละสะนา
กรรมการ
 

 
 
 

นายถาวร ศรีสุวรรณศร
กรรมการ
 


นายวสันต์ ศรีทองหนู
กรรมการ
 

นายศิรศิษฎ์ สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
 
 
 

นายปิยะ ไชยเกิด
กรรมการ
 

นายจารุวัสน์ บุญสนอง
กรรมการ
 

นายนภัสวร จุณณะปิยะ
กรรมการ
 
 


นายนพเดช แหวนเพ็ชร 
กรรมการ
 

นายชาญชัย มิเชอร์
กรรมการ
 

นายสมชาย เนาสราญ
กรรมการ
 


นายนพรัตน์ หรั่งบุรี
กรรมการ
 
     

นายสุภัค เหล่าดี
เลขานุการ
     
 
   

นายศิรศรณ์ สุวรรณนภาศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
 


นางสาวสุภาณี ธเนศวงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ