Menu
NEWS & ACTIVITIES

งานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 7

สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมกับ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคม รับโล่เกียรติคุณจาก ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน พร้อมกันนี้นายวชิรศักดิ์ อรรจนานนท์ เหรัญญิกและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคม ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง วิกฤตการณ์ปุ๋ยเคมีขาดแคลนและสถานการณ์ปุ๋ยเคมีของประเทศไทย
ในการนี้สมาคมฯ ขอขอบคุณ บจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์, บจก.ไฮโดรไทย, บจก.สหายเกษตร, บจก.ยิบอินซอยและแย๊คส์, บจก.ชาลี เอสพีซี และไอ ซี พี กรุ๊ป ที่ให้การสนับสนุนของที่ระลึกเพื่อมอบแก่ผู้เข้าร่วมงาน
 


 
BACK