Menu
NEWS & ACTIVITIES

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอบรมเกษตรกร เรื่อง "เพิ่มข้าว เพิ่มผลผลิตข้าวไทย"

สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอบรมเกษตรกร เรื่อง "เพิ่มข้าว เพิ่มผลผลิตข้าวไทย" ซึ่งจัดโดย บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
และในการนี้ สมาคมฯ ขอขอบพระคุณ บจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์ ที่ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อเป็นของที่ระลึกมอบให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม อาคาร 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
BACK