Menu
NEWS & ACTIVITIES

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอบรมเกษตรกร ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

                สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการอบรมเกษตรกร เรื่อง ยางพาราและปาล์มน้ำมันในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมห่วิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และในการณ์นี้ บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด ยังได้ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อแจกแก่เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
BACK