Menu
NEWS & ACTIVITIES

ร่วมจัดนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตร

             สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมจัดนิทรรศการในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับเขต จังหวัด และศดปช.ดีเด่น ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 
BACK