Menu
NEWS & ACTIVITIES

งานประชุมใหญ่สามัญ สมาคมอารักขาพืชไทย ประจำปี 2561

            สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย มอบนายเริงชัย ต้นตระกูลชาญชัย กรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกในงานประชุมใหญ่สามัญ สมาคมอารักขาพืชไทย ประจำปี 2561 ณ ห้องบอลรูม A โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 
BACK