Menu
NEWS & ACTIVITIES

เสวนาวิชาการ "ปลูกอ้อยถูกวิธี ผลผลิตดี มีกำไร" ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

               สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "ปลูกอ้อยถูกวิธี ผลผลิตดี มีกำไร" เพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกรปลูกอ้อยในการพัฒนาผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพดียิ่งขึ้น สามารถเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัว และเป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลที่ต้องการ "ส่งเสริมให้การเกษตรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน" โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
 
 
BACK