Menu
NEWS & ACTIVITIES

เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

          นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย แสดงความยินดีแด่นายถวิล สุวรรณมณี ในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
BACK