Menu
NEWS & ACTIVITIES

มอบของรางวัลสนับนุนกอล์ฟการกุศลกรมวิชาการเกษตร

             นายธเนศ ปิงสุทธิวงศ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย มอบของรางวัลสนับนุนกอล์ฟการกุศลกรมวิชาการเกษตร โดยมีนางสาวพรภัทรา แก้วมณี ผู้แทนชมรมกอล์ฟกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
 
BACK