Menu
NEWS & ACTIVITIES

ร่วมประชุมวิสามัญและรับฟังบรรยายพิเศษ สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

              นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และนายธเนศ ปิงสุทธิวงศ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีแด่ นางวรารัตน์ วีรยวรางกูร ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวนโยบายการควบคุม กำกับ ดูแล พัฒนาการผลิตและการใช้ปุ๋ย และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอื่นของกรมวิชาการเกษตร โดย ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ณ ห้องพิรุณ ชั้น 2 อาคารสมาคมนิสิตเก่า ม.เกษตรฯ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ
 
BACK