Menu
NEWS & ACTIVITIES

ประชุมวิชาการนานาชาติของสมาพันธ์สมาคมดินแห่งเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 13 (13th ESAFS 2017)

            สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติของสมาพันธ์สมาคมดินแห่งเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 13 (13th ESAFS 2017) ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และร่วมกับสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยจัดงานเลียงรับรองพร้อมกับมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกสมาพันธ์สมาคมดินแห่งเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ณ ห้องอาหารสุดทางรัก จ.ชลบุรี

 
BACK